Cari Yönetimde Dijital Dönüşüm: İş Süreçlerinizi Nasıl Kolaylaştırırsınız?

Rekabetin yüksek olduğu günümüz iş dünyasında işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için dijital dönüşümlerini tamamlamaları oldukça önemlidir.  

Bu dönüşüm, finans ve muhasebe alanlarını da etkilediğinden dolayı cari yönetim, iş süreçlerinin temel bir parçası hâline geliyor ve işletmelerin cari işlemlerini, varlıklarını ve borçlarını etkin bir şekilde yönetebilmelerine olanak tanıyor. 

Bu noktada, satış gücü otomasyonu (SFA) çözümleri ile entegre çalışan iş zekâsı araçları, cari yönetimin veriye dayalı yürütülmesini sağlarken süreçleri hızlandırıyor ve verimliliği artırıyor. Böylece işletmeler, satışları yükseltme ve müşteri memnuniyeti artırma gibi avantajlar kazanıyor. 

Cari Yönetim Uygulaması Nedir? Cari Yönetim Uygulaması Nedir

Cari yönetim, işletmelerin günlük finansal işlemlerini, varlıklarını ve borçlarını yönetme süreçlerini ifade eder. Finans ve muhasebe alanlarında sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. 

Likiditeyi korumak, alacak ve borç dengesini sağlamak, etkili bir nakit akışı sürdürmek ve finansal sağlığın devamlılığı için işletmeler tarafından uygulanır. 

İşletmelerin müşteri ve tedarikçileri ile arasındaki tüm süreçler ve işlemler cari hesapta toplanır. Sürekli olarak ticari faaliyet içerisinde olan işletmeler için cari hesap yönetimi büyük öneme sahiptir.  

İki işletme arasında olduğu gibi bir işletme ve bir kişi arasında yapılabilecek cari hesap takibi ile ürün ve hizmet alışverişinde bulunan taraflar, yaptıkları işlemleri ve ödemeleri raporlar ve kayıt altına alır.  

Borç ve alacak ilişkisindeki değişiklikler, geçmiş dönemlere ait evraklar ve bilgiler muhasebe birimlerince kayıt altına alınarak saklanır ve güncel bilgi takibi gerçekleştirilir. 

Cari hesap takibinin yapılması ve doğru şekilde yürütülmesi, taraflar arasındaki alım ve satım faaliyetlerinin ve iş ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi noktasında önem taşır. 

Cari Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi Nedir?  

İşletmeler, cari yönetim uygulamaları ile borçlarını ve alacaklarını ayrıntılı şekilde inceleyebilir, iş durumlarına dair raporlar bu veriler doğrultusunda oluşturulabilir. Böylece ortaya çıkabilecek sorun ve beklenmeyen durumlarda daha kolay uzlaşma sağlanıp daha hızlı ve sonuç odaklı kararlar alınabilir.  

Etkili bir cari yönetim ile geçmiş dönemlere ait verilere ve güncel durumuna yönelik bilgilere ulaşılabilir, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak ekonomik planlar bu doğrultuda düzenlenebilir.  

İş süreçlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi işletmeler için kritik olduğundan dolayı genel bir işleyiş planının hazırlanması önemlidir. İşletme verilerinin yönetimi verimli ve doğru şekilde yapılmalıdır.  

Aksi takdirde ödemelerin gecikmesi ve alacakların zamanında tahsil edilememesi gibi durumlar yaşanabilir ve işletmeler finansal açıdan zor durumda kalabilir. 

Bu bağlamda cari yönetim uygulaması ve hesap takibi, alacakların, borçların ve işletme bakiyesinin takibinin düzenli olarak yapılmasını sağlar. Böylelikle nakit akışı yönetimleri kolaylıkla sürdürülebilir.  

Ödemelerin aksaması gibi durumlar tespit edilebilir, ödeme zamanlarının bilinmesi işletmenin işleyişi ve yapılacak harcamaların planlanmasında faydalı olabilir. 

Ayrıca devam eden ve sürekliliği olan bir ticari döngüde bulunan işletmeler, karşılıklı cari hesap sözleşmesi yapabilir. Alacak ve borçları hesaplanıp kayıt altına alınarak tahsilatlar tamamlanabilir.  

Etkili Cari Yönetim Uygulamaları İşletmelere Neler Sunuyor?

Finansal Analiz 

Finansal analiz, finansal verilere ayrıntılı bir bakış sağlar ve işletmelerin ticari performansını artırmayı amaçlar. Bu analizler baz alınarak gerekli iyileştirmeler veya geliştirmeler yapılır.

Satışlara yönelik talep tahminleri ve verilerden edinilen çıkarımlar, geçmiş satış performanslarının incelenmesine, mevcut durum ve gelecekte başarı sağlayacak stratejilerin oluşturulmasına destek olur. 

Karar alma aşamalarında hayata geçirilebilecek gerekli adımların öngörüleri gerçekleştirilerek iş süreçleri yeniden düzenlenir. 

Cari Teminat Yönetimi (Finansal Güvenlik) 

Finansal güvenlik olarak da bilinen cari teminat yönetimi, işletmelerinin finansal güvenliğinin sağlanmasını amaçlar. Bu sayede işletmelerin likidite oranları ve diğer riskleri en aza indirilir. 

İşletme borçları için teminat kullanılması, finansal engeller ile karşılaşılması durumunda borç ödemelerinin güvence altına alınmasına, nakit akışı problemleri ve kriz durumlarının önlenmesi için güvenlik ağı oluşturulmasına olanak tanır. 

Plasiyer Uygulaması 

Plasiyer uygulaması, iş takibi, prim ve performans yönetiminin yapılması amacı ile kullanılır ve işlemlerin plasiyer detayına göre izlenmesini ve raporlanmasını sağlar.  

Satış operasyonlarına ek olarak tahsilat işlemlerinde de kullanılır. Modül bazlı parametre ile işletmeler, tüm modüllerde yapılan işlemlerde plasiyer takibini gerçekleştirilebilir. 

Cari Kartlar Uygulaması 

Cari kart tanımlamaları, işletmelere tüm cari işlemlerini muhasebe yazılımları üzerinden yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.  

Bu sayede cariden sorumlu birimler belirlenebilir. Ayrıca cari banka bilgileri, sabit bilgiler ve cari yönetime dair özel not ve bilgiler tanımlanabilir, işletmeler bu bilgileri ayrıntılı bir biçimde inceleyebilir.  

Etkili Cari Yönetim ve Dijital Dönüşüm: Otomasyonun AvantajlarıEtkili Cari Yönetim ve Dijital Dönüşüm: Otomasyonun Avantajları

Dijital dönüşüm, güncel teknolojik imkân ve gelişmelere ayak uydurulması, aynı zamanda değişen toplumu dikkate alarak iş faaliyetleri ve süreçlerini geliştirme noktasında teknolojinin dahil edilmesi olarak tanımlanabilir. 

İş süreçlerinin sürdürülmesi ve ilerletilmesi noktasında işletmelerin dijital dönüşümlerini tamamlamaları ve yeniliklere açık olmalarının yanı sıra esneklik ve koşullara uyum sağlayabilmeyi kolaylaştıran bir vizyona sahip olmaları gereklidir. 

Finans sektörü de bu dönüşümden etkilendiğinden cari yönetim, iş süreçlerinin önemli parçası konumundadır. Otomasyon uygulamalarının kullanımı, cari yönetim alanındaki olası sorun ve hataları en aza indirilir. 

Süreçlerin otomatik hâle gelmesi ile daha tutarlı ve kararlı bir cari yönetim mümkün olurken işletmeler zamandan tasarruf ederken maliyetleri azaltabilir. Bu sayede verimlilik ve hız artışı sağlanır. 

Cari yönetimin otomasyon ile etkili ve verimli bir yapıya kavuşması, işletmelere karar alma aşamalarının hızlandırılması, finansal risk yönetiminin yapılması, müşteri memnuniyetinin artırılması ve pazarda rekabet avantajı kazanma gibi bir dizi katkı sunar. 

Otomasyon ve Veri Analitiği Entegrasyonu 

Otomasyon yazılımları ile birlikte kullanılan iş zekâsı ve veri analitik araçları, farklı kanallardan daha fazla veri toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır. 

SFA sistemleri, bu analiz sonuçlarına göre işletmelerin genel ve finansal durumlarını özetleyen ve geliştirilmesi gereken alanları gösteren raporlar hazırlanabilir. 

SFA’nın sunduğu bu veri odaklı yaklaşım sayesinde işletmeler, ticari faaliyetleri hakkında daha iyi risk değerlendirmesi yapabilir. Ayrıca daha bilinçli kararlar alma ve stratejiler geliştirme imkânına da sahip olur. 

Cari Raporlama 

İşletmeler, otomasyon ve muhasebe yazılımları ile tüm finansal faaliyetlerini raporlayarak kayıt altına alır. Mevcut ve geçmiş finansal durumlar hakkında genel bakış sağlayan ayrıntılı raporlar, gelir ve gider dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.  

Otomasyon araçları, işletmelere veri toplama, kaydetme ve analiz etme yetenekleri sunar. Bu sayede müşteri ve tedarikçiler ile olan hesap ve faaliyetler ayrıntılı biçimde raporlanır. Ürün bazlı raporlamalar yapılabilir. Ayrıca çek ve senet planlamaları da kolaylıkla yönetilebilir.  

Bu noktada işletmeler, otomasyon yazılımları, entegre muhasebe programları ve hesap yönetimleri ile tahsilat ve ödeme düzenlemeleri ve genel finansal faaliyetlerini verimli ve etkin bir biçimde yönetebilir. 

Stok Yönetimi  

Stok yönetimi, doğru stok seviyelerinin belirlenmesini ve korunmasını sağlar. SFA çözümleri sayesinde envanter verileri anlık takip edilerek talep değişiklikleri hızlıca yanıtlanabilir ve müşteri gereksinimleri karşılanabilir. 

Stok yönetiminin doğru şekilde yapılması, envanter miktarının dengede tutulmasını sağlayarak satış faaliyetlerini destekler. Bu sayede cari yönetim uygulamaları kolaylaşır, daha etkin ve verimli şekilde yönetilebilir. 

Finansal Risk Yönetimi 

Risk yönetimi, işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri riskleri öngörebilir. Risk limitleri belirleyerek işletme bakiyesi kontrol altında tutabilir.  

Ayrıca her müşteri için ayrı risk tanımlamaları yürütebilir, carilerin referans tanımlamaları ile eşleştirmeleri yapılabilir. Risk yönetimi tanımlamaları ile hangi alanlarda risk kontrolünün yapılacağı ve risk oranları belirlenebilir. 

Bu noktada SFA’nın sunduğu otomasyon yazılımları, veri girişi ve planlama gibi elle yapılan işlemleri ortadan kaldırarak risk ve hataları azaltılmasını sağlar. 

Risk yönetimi ve otomasyon ile işletmeler, riskleri önlemek ve yönetmek için etkili stratejiler geliştirebilir, hız ve verimlilik artışından dolayı cari yönetim güvenilir ve tutarlı bir biçimde uygulanabilir. 

FinTech (Finansal Teknoloji) Uygulamaları 

FinTech, geleneksel finans hizmetlerinin dijitalleştirerek kolaylaştırmayı hedefleyen teknolojiler olarak tanımlanabilir. 

FinTech uygulamaları, işletmelerin cari hesap yönetimi otomatikleştirmesini ve optimize etmesini sağlar. İş akışları, otomasyonu ile daha esnek ve pratik bir hâle gelir.  

Verilerin daha hızlı ve etkili şekilde analiz edilmesi ve en uygun çözümlerinin iş süreçlerine uygulanması ile işletmelerin verimliliği artarken zamandan tasarruf etmesi sağlanır. 

İşletmeler, finansal planlama araçları, otomatik ve dijital ödeme yapmayı sağlayan platformlar gibi FinTech uygulamalarını kullanarak cari yönetimi etkili ve kolay bir şekilde gerçekleştirme imkânına sahip olur. 

İş süreçlerinin şeffaflıkla yönetilmesi sayesinde satış operasyonları ve işletmelerin genel finansal durumları da bu durumdan olumlu şekilde etkilenir. 

Octapull SFA ile Kolaylaştırılmış Cari Yönetim 

Octapull SFA Cari uygulaması ile işletmelerin cari yönetimini daha verimli ve etkili bir hale getiriyor ve cari kartlarının kontrolünü kolaylaştırıyor.  

Octapull SFA Cari Uygulaması ile:

  • Mobil saha temsilcilerine cari kart işlemleri, özel fiyatlandırma, anlık cari açılışlar gibi birçok işlem avantajı sağlıyor. Ayrıca, sipariş işlemleri aynı gün içerisinde alınarak tamamlanabiliyor. 
  • Finansal kontrol ile işletme cari bakiyeleri ve hareketlerinin takibinin yapılması sağlanıyor. Mevcut cari kartlar ayrıntılı bir şekilde görüntülenerek cariye ait birkaç bilgiye tek bir kart üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. 
  • Dosya ve not ekleme, hesap düzenleme, yetkilileri belirleme ve atama gibi ayrıntılı kart işlemleri hızlıca yapılabiliyor. Hareket kapatma ve transfer özelliği ile cari hareketleri daha etkin şekilde yönetilebiliyor. 
  • Özel fiyat tanımlama özelliği ile işletmeler finansal işlemlerini özelleştirebiliyor. Tek veya bir grup cariye özel fiyatlandırma yapılarak iskonto tanımlamaları kolayca yönetebiliyor. 
  • Plasiyer frekans, rut tanımları ve planlamaları gibi yönetim süreçleri profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Veri entegrasyonu sağlanarak bu işlemler Excel’e aktarılabiliyor. 
  • Cari Raporlama özelliği ile işletme bakiyeleri toplam ve risk gruplarına göre incelenebiliyor, bu sayede finansal işlemlerde tam kontrol sağlanıyor. Cari verilerin daha iyi analiz edilmesi, hareket ve bakiyelerin raporlanması ile süreçler daha etkin ve verimli şekilde yürütülebiliyor. 
  • Cari Uygulamasının sahip olduğu mobil özelliği ile satışlar hızlanıyor. Müşteri memnuniyeti artıyor ve müşteri bağlılığı da bundan olumlu etkileniyor. 

Sonuç olarak cari yönetim, işletmelerin finansal faaliyetleri yönetmelerini sağlayan uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda dijital dönüşüm, işletmelerin cari yönetim süreçlerini güncel teknolojik imkânlar ile bir araya getirerek finansal performanslarını artırma olanağı sunuyor.  

Satış gücü otomasyonu (SFA) ve iş zekâsı araçlarının cari yönetim süreçlerinde entegrasyonu, işletmelere veri odaklı kararlar alarak finansal yönetimlerini güçlendirmelerinde destek oluyor 

Octapull SFA, cari yönetim süreçlerini kolaylaştırırken mobil saha temsilcilerine yönelik bir dizi pratik özellik sunarak işletmelerin dijital dönüşümlerini destekliyor.  

Octapull SFA Cari Uygulaması ile işletmeler, daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu sayede rekabet avantajı kazanıyor ve müşteri memnuniyetlerini artırıyor. 

Siz de Octapull SFA hakkında daha detaylı bilgi almak ve diğer çözümlerimizi keşfetmek isterseniz ürün ekibimizle bir demo görüşmesi planlayabilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OCTAPULL

OCTAPULL

© 2024 Octapull | All rights reserved.